8-07-2014 Boekverslag Deel 2

'Hoe vind ik Gods wil?' 

Zac Poonen

 

Voorwaarden om Gods wil te kennen

Wij kunnen Goddelijke leiding niet los zien van onze persoonlijke relatie met God.

Velen verlangen de gaven, maar niet de Gever. Iemand moet in gemeenschap met God zijn om Zijn leiding in zijn leven te kunnen ervaren. In de 1e plaats is er een levende relatie met Christus nodig door de wedergeboorte. Maar dat alleen is niet genoeg. Er zijn bepaalde andere wezenlijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden om Gods leiding te kennen. Deze worden genoemd in twee Schriftgedeelten, éen in het oude en de andere in het nieuwe testament. (spreuken 3:5,6 ; Rom. 12:1,2)

 

- Geloof -

 

“Vertrouw op de Heere met uw ganse hart … dan zal Hij uw paden recht maken”

(Spreuken 3:5,6)

 

Er zijn velen die nooit Gods wil leren kennen, omdat ze eenvoudig niet geloven dat God hen wil leiden. Geloof is een allereerste vereiste als we Gods leiding zoeken. Met geloof bedoelen we niet alleen een verstandelijk accepteren van de waarheid, maar een vertrouwen in God dat door een persoonlijk kennen van Hem komt.

Jakobus 1:5-7 ; Degene die zonder geloof vraagt zal nooit iets ontvangen.

Het is zonder meer waar dat hoe meer we met God wandelen, hoe beter we Zijn gedachten verstaan. Niettemin is het ook waar dat God al Zijn kinderen verlangt te leiden. Wat tegen Paulus gezegt werd geldt voor ons allemaal: “God.. heeft u voorbestemd om Zijn wil te leren kennen..” In het Grieks houdt dat in dat dit in toenemende mate gebeurt, steeds duidelijker en beter (Hand. 22:14)

 

Iedereen van ons kan tot Hem komen “in volle verzekerdheid van het geloof” dat Hij zich erin verheug Zijn wil bekent te maken aan Zijn zoekende kinderen.

 

In Hebreeën 11:6 lezen we dat het zonder geloof onmogelijk is God welgevallig te zijn. Het bewijs van iemands geloof is dat hij volhardt in het gebed. Degene die twijfelt houd al gauw op met bidden. Maar wie gelooft klemt zich vast aan God totdat hij een antwoord krijgt. God beloont ernst omdat het de vrucht van een sterk geloof is. We kunnen niet iets kostbaars van God ontvangen zonder er eerst intens verlangen naar te hebben “Hij laaft de dorstende ziel en vervult de hongerende ziel met het goede” (Ps. 107:9). God heeft gezegt:”Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart”(Jer. 29:13).

 

Geloven we echt dat God ijverige zoekers beloont? Dan zal ons geloof duidelijk blijken uit onophoudelijk gebed. Als ons hart brandt van ernstig verlangen om Zijn wil op elk terrein van ons leven te doen, zal God ongetwijfeld Zijn gedachten aan ons openbaren.

In de bijbel wordt het geloof vaak samen genoemd met geduld en volharding.

Beide zijn noodzakelijk als we Gods beloften willen beërven (Heb. 6:12,15).

David spoort ons aan (ongetwijfeld vanuit zijn eigen ervaring) om onze weg op de Heere te wentelen en op Hem te vertrouwen en stil te zijn voor te Heere en Hem te verbeiden. Hij verzekert ons dat Hij ons niet in de kou laat staan (Ps. 37:5,7).

Een van de grootste verzoekingen bij het zoeken naar Gods leiding is je zorgen te maken en ongeduldig te worden.

 

Er zijn veel beslissingen die in het leven moet maken. De een zal makkelijk wezen dan de ander. Welke maand je op reis moet gaan, of met wie je moet trouwen, dat is nogal een heel verschil. Toch moeten we volkomen zeker zijn van Gods wil voordat we een beslissing nemen. Zo’n beslissing is duidelijk van grotere betekenis dan de eerst, omdat de gevolgen ervan ook veel verder strekken. Hoe belangrijker de beslissing, hoe langer we misschien moeten wachten om zeker te zijn van Gods wil.

 

De bijbel zegt:”zij die geloven, haasten niet” (Jes. 28:16) en “er is geen God buiten u, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht” (Jes. 64:4, zie ook 49:23).

Vaak is het zo dat alleen als we wachten God Zijn gedachten aan ons duidelijk kan maken. James McConckey heeft in zijn boekje ‘Leiding’ geschreven: “Soms komt er troebel water uit de kraan. Hoe maak je het schoon? Je zet een glas met het troebele water op de tafel. Langzamerhand zakt het bezinksel naar de bodem van het glas. Heel geleidelijk wordt het water helderder. Na een poosje is het zo helder dat het doorschijnend wordt. Dit gebeurde allemaal door simpel te wachten. Op het gebied van leiding geldt dezelfde wet. Hier geldt ook dat wachten Gods manier van bezinken is… Terwijl we dat doen gaat het bezinksel langzaam naar de bodem. De onbelangrijke dingen nemen een ondergeschikte plaats in. De belangrijke dingen worden duidelijk. Wachten is de oplossing..

Het grootste deel van onze fouten ontstaat doordat we dit verwaarlozen. Haast is vaker een strik van de satan dan dat het noodzaak voor leiding is…

 

Pas op voor haast! Ongeduld komt altijd voort uit ongeloof.

Er staat van de Israëlieten in de woestijn dat ze “niet wachten op Zijn raad” (Ps. 106:13). Daardoor misten ze het beste van God.

Moge God ons behoeden voor zo’n tragedie!